สมัครเรียนออนไลน์
มีความประสงค์สมัครเข้าเรียนระดับชั้น
สมัครเข้าเรียนระดับชั้น * มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1
  มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4

ประวัติส่วนตัว
ข้าพเจ้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
เพศ *
วัน / เดือน / ปีเกิด *
อายุ *
เลขประจำตัวประชาชน *
เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อได้)*
อีเมล
รูปภาพ

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)
เลขที่ *
หมู่ที่ *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์

ประวัติบิดา
ชื่อบิดา
นามสกุลบิดา
อาชีพ
เลขประจำตัวประชาชน
เบอร์โทรศัพท์
สถานภาพการมีชีวิต

ประวัติมารดา
ชื่อมารดา
นามสกุลมารดา
อาชีพ
เลขประจำตัวประชาชน
เบอร์โทรศัพท์
สถานภาพการมีชีวิต

การศึกษา
ก่อนเข้าโรงเรียนนี้
ข้าพเจ้าจบ จากโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เกรดเฉลี่ยภาคเรียนสุดท้าย
ความสามารถพิเศษ

เอกสารการมอบตัวที่โรงเรียนดารุลอูลูม
 
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
 • ระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ 1 ) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
เงื่อนไขการสมัครเรียนออนไลน์
 1. แบบฟอร์มนี้สำหรับแจ้งความประสงค์ที่จะสมัครเข้าเรียนโรงเรียนดารุลอูลูม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทางโรงเรียนจะยังไม่ถือว่าผู้แจ้งความประสงค์เป็นนักเรียนของโรงเรียน จนกว่าจะผ่านขั้นตอนการมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน ด้วยตนเองพร้อมด้วยผู้ปกครอง ที่โรงเรียนดารุลอูลูม
 2. เมื่อเข้าเรียนโรงเรียนดารุลอูลูมแล้ว ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า จะประพฤติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียนทุกประการ
 3. กรุณากรอกข้อมูลจริงลงในแบบฟอร์ม ให้ถูกต้อง ซึ่งเรารับรองว่า จะไม่นำข้อมูลต่างๆ ออกเผยแพร่
 4. กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง เนื่องจากทางโรงเรียนอาจจำเป็นต้องติดต่อท่านทางโทรศัพท์
 5. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) และข้อมูลการสมัครเรียนจะถูกส่งไปยังอีเมลที่ท่านกรอก
 6. ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าท่านสมัครเกิน ทางคณะผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ ในการลบชื่อท่านออก
 7. ระบบการสมัครเรียนออนไลน์มีปัญหา หรือกรอกแบบฟอร์มนี้ไม่ได้ กรุณาแจ้งทางโรงเรียน โทร 0-7473-5170 หรืออีเมล info@darululoom.ac.th

ยอมรับเงื่อนไขการสมัครเรียนออนไลน์