รายละเอียดการรับสมัคร

โรงเรียนดารุลอูลูม

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2556 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

หลักสูตรที่เปิด

 • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้น ม. 1- ม.6
 • หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย

แผนการเรียนที่เปิดในระดับม. ปลาย

 • แผนวิทย์ ( พิเศษและปกติ)
 • แผนศิลป์( พิเศษและปกติ)

หลักฐานการสมัคร

 • ปพ 1 ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ หรือใบรับรอง (ชั่วคราว)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนนักเรียนและบิดา มารดาอย่างละ 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 หรือ 1.5 นิ้ว 3 รูป
 • สำเนาสูติบัตร

จำนวนที่เปิดรับ

 • ม.1 จำนวน 4 ห้องเรียน
 • ม.4 จำนวน 3 ห้องเรียน
ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนดารุลอูลูม
Darul-u-loom-school

สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล

โรงเรียนคุณภาพ บรรยากาศอบอุ่น การดูแลใกล้ชิด
ครูผู้สอนคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี เน้นวิชาการ
สามารถศึกษาต่อได้ทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลโรงเรียน

           อัตลักษณ์โรงเรียน : ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
           เอกลักษณ์โรงเรียน : นักเรียนทุกคนสามารถอ่านอัลกุรอ่านได้ถูกต้อง
           จำนวนนักเรียน : 620 คน (ข้อมูลปีการศึกษา 2554)
           จำนวนครู : 43 คน (ข้อมูลปีการศึกษา 2554)
           เปิดสอนระดับชั้น : ม. 1 – ม. 6
           วันหยุด : เสาร์-อาทิตย์

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

 • นายอับดุลลาตีฟ หมัดหมัน ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต
 • นายอับดุลเลาะ ปังแลมาปุเลา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 • นายรุชดี หมัดหมัน ตำแหน่งผู้จัดการ

ตั้งอยู่

โรงเรียนดารุลอูลูม (ปอเนาะย่านซื่อ)
65 ม.4 ย่านซื่อ ควนโดน สตูล 91160
Website : www.darululoom.ac.th
Email : info@darululoom.ac.th
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7473-5170

แผนที่

แผนที่ โรงเรียนดารุลอูลูม
คุณภาพของโรงเรียน

โรงเรียนดารุลอูลูม

โรงเรียนดารุลอูลูม มีแนวนโยบายรับใช้สังคมด้านการศึกษาทั้งศาสนาและสามัญ มุ่งพัฒนาเยาวชนมุสลิมให้เป็นผู้มีคุณภาพในอนาคต เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติดังปรัชญาซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า " ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม " โดยการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกด้านดังนี้

                    คุณภาพด้านวิชาการ จัดการเรียนการสอนให้ความรู้ทั้งด้านศาสนาและสามัญ จัดประสบการณ์ให้นักเรียนมีอีหม่านและ อาม้าล ส่งเสริมการศึกษาต่อสถาบันการศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและจากการศึกษานอกสถานที่ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนสอนที่ทันสมัยในโครงการห้องเรียน ICT ครูผู้สอนมีคุณภาพ ครูสอนศาสนาจบจากต่างประเทศเช่นซาอุดิอารเบีย อียิปต์ อินโดนิเซีย ฯ ส่วนครูสามัญ จบตรงสาขาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทจากทั้งในและต่างประเทศเช่น มาเลเซีย ฯและมีหลักสูตรที่เน้นภาษาต่างประเทศ เช่นอาหรับ มลายู อังกฤษ เพื่อเตรียมนักเรียนสู่อาเซียน มุ่งเน้นอัลกุรอ่าน ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “ นักเรียนทุกคนสามารถอ่านอัลกุรอ่านได้ถูกต้อง ” โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมคลีนิคอัลกุรอ่านและในการเรียนรายวิชาอัลกุรอ่านและตัฟซีร

                    คุณภาพด้านอาคารสถานที่ มีอาคารสถานที่และบรรยากาศ ตามหลักศาสนาอิสลามที่อบอุ่น มีสนามกีฬา โรงอาหาร และห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบริการอินเตอร์เนต ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องแนะแนวเพื่อสืบค้นข้อมูลด้านการศึกษาต่อและบริการห้องสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์ เนตเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ โดยระบบไวร์เลต ส่งเสริมคุณภาพในการแสวงหาความรู้ และห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

                    คุณภาพด้านกิจกรรม มีกิจกรรมและสันทนาการมากมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน อาทิ ทัศนศึกษาทั้งในและต่าง ประเทศ งานวิชาการ โครงการกีฬาสีภายใน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมศาสนา กิจกรรมการออกดะอ์วะฮ์ดับลีฆ( ผู้ชาย ) กิจกรรมการตะเล็มมัสตูรา ( ผู้หญิง ) ฯลฯ

สิทธิประโยชน์ สวัสดิการและทุนการศึกษา

สิทธิประโยชน์ สวัสดิการและทุนการศึกษา

 1. บริการอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนโดยระบบไวเลส Wi-Fi
 2. บริการที่พักสำหรับนักเรียนพักประจำและมีอาหารจำหน่ายทุกมื้อ
 3. มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี สอบได้ที่ 1 ของห้องและผู้มีความสามารถพิเศษระดับภาค ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศตามโครงการนักเรียนตัวอย่าง (ขอรับใบสมัครได้ที่ครูแนะแนวหรือโรงเรียน)
 4. ได้รับการรับรองในการเข้าเรียนวิชาทหาร ( รด. )
 5. สอนพิเศษ กีตาบและอัลกุรอ่านภาคกลางคืน และกิจกรรมอื่นๆ สำหรับนักเรียนพักประจำ
 6. สามารถดำเนินการนำนักเรียนติวภาษาในสถาบันสอนภาษาช่วงซัมเมอร์ในต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย
 7. สามารถดำเนินการจัดส่งนักเรียนศึกษาต่อ และมีโควตาที่สามารถเรียนต่อทั้งศาสนาและสามัญได้ใน ต่างประเทศเช่นมาเลเซีย อียิปต์ อินโดนิเซีย ฯลฯ
 8. เรียนฟรีตามนโยบายของรัฐบาล
ส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

ส่วนหนึ่งของผลงานแห่งความสำเร็จ

 • ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ปี 2553
 • ผู้บริหารรางวัลพระราชทาน ปี 2553
 • รางวัลนักเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ปี 2552
 • โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง 3 ปีติดต่อกัน
 • ครูสอนศาสนาดีเด่นรางวัลพระราชทาน ปี 25533
 • ครูสามัญดีเด่นรางวัลพระราชทาน ปี 2552

ส่วนหนึ่งของศิษย์เก่าที่ภาคภูมิใจ

 • ดร.อุเส็น หวันอาหลี อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ดาโต๊ะหมัดอุเส็น หมัดหมัน ดาโต๊ะยุติธรรมจังหวัดสตูล
 • ปลัดซ๊อบรี หมัดหมัน ปลัดอำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 • นางสาวฮานีฟะฮ์ หะยีราเหม ท้องถิ่นอำเภอทุ่งหว้า

เสี้ยวหนึ่ง..พิสูจน์ผล..แห่งความสำเร็จ

 • นางสาวมารียา หมาดโต๊ะโซะ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 • นายอานัส ฮะปาน มหาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย
 • นายอาริด มาราสา มหาวิทยาลัยอัลอัสฮัร ประเทศอียิปต์
 • นายอาริด มาราสา มหาวิทยาลัยอัลอัสฮัร ประเทศอียิปต์
 • นายฮาสัน เศษระนำ มหาวิทยาลัยอัลอัสฮัร ประเทศอียิปต์
 • นายอดุลย์ หมัดหลี มหาวิทยาลัยอัลอัสฮัร ประเทศอียิปต์
 • นายกอซซาฟี่ พรัดขำ มหาวิทยาลัยอัลอัสฮัร ประเทศอียิปต์
 • นายอานัส ปันจอร์มหาวิทยาลัยอัลอัสฮัร ประเทศอียิปต์
 • นางสาวกูดารินี มานีกามัน มหาวิทยาลัย UUM ประเทศมาเลเซีย
 • นายซาดีกีน อับดุลเดชมหาวิทยาลัย UUM ประเทศมาเลเซีย
 • นายอิดริด แก้วดำ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นายรอเศษ ไมมะหาด วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
 • นางสาวสุนิสา แกสมาน สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสาธารณสุขยะลา
 • นางสาวอัสม๊ะ หมัดหมัน ทันตสาธารณสุข วิทยาลัยสาธารณสุขตรัง
 • นางสาวกาญจนา โกบใบ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสาธารณสุขยะลา

อีกก้าว..... แห่งการศึกษาสู่ระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ได้ให้การรับรองวิทยฐานะของโรงเรียนดารุลอูลูม เทียบเท่าโรงเรียนนานาชาติบูอุสในประเทศอียิปต์ในระดับเอียะดาดียะและซานาวียะ โดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ